Contoh Soal Pilihan Ganda SKI Kelas 10 Semester 2

Berikut ini adalah pembahasan dan Contoh Soal Pilihan Ganda SKI Kelas 10 Semester 2, soal ini dibuat untuk membantu mengerjakan Soal Pilihan Ganda SKI Kelas 10 Semester 2.

Semoga dengan adanya pembahasan serta kunci jawaban ini adik-adik kelas 10 dapat menyelesaikan tugas Soal Kelas 10 Semester 2 yang diberikan bapak/ibu guru.

Dibawah ini beberapa contoh soal SKI Kelas 10 Semester 2:

1. Pengertian Khalifah sebagai wakil Allah dalam memakmurkan bumi terdapat dalam Al-Qur’an surah….
a.al-Baqarah ayat 70
b.al-Baqarah ayat 50
c.al-Baqarah ayat 30
d.al-Baqarah ayat 20
e.al-Baqarah ayat 10
Jawaban: C

2.Priode Khulafaurrasyidin berlangsung selama….
a.25 tahun
b.31 tahun
c.20 tahun
d.35 tahun
e.30 tahun
Jawaban: E

3.Para Khalifah pada masa Khulafaurrasyidin mengambil keputusan sesuai….
a.masukan dari keluarga dekatnya
b.al-kitab, sunah, dan surya para sahabat
c.kehendak rakyat banyak
d.apa yang ada dalam pikirannya
e.kehendak para pejabat tinggi
Jawaban: B

4.Berikut ini yang bukan merupakan sikap Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah….
a.suka mabuk-mabukan
b.sangat memusuhi Islam
c.acuh terhadap agama Islam
d.gemar berfoya-foya
e.sangat senang berkelahi
Jawaban: C

5.Berikut ini bukan perilaku yang dapat kita teladani dari Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, yaitu….
a. berjiwa penyabar dan suka bermusyawarah
b. sikap berwibawa dan rendah hati
c. setia dan cinta terhadap Rasulullah SAW
d. pemberani dan suka memaksakan kehendak
e. berjiwa tenang
Jawaban: D

6.Perang dahsyat antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi pada masa Abu Bakar terkenal dengan sebutan….
a. perang Badar
b. perang Yarmuk
c. Perang Uhud
d. perang Khandaq
e. perang Qadissiyah
Jawaban: E
7.Di bawah ini orang yang menentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah adalah….
a.Talhah bin Ubaidillah
b.Umar bin Khattab
c.Abu Musa al-Asy’ari
d.Muawiyyah bin Abi Sufyan
e.Zubair bin Awwam
Jawaban: D

8.Khalifah Umar bin Khattab memerintah pada tahun….
a.11-13 H/632-634 M
b.23-35 H/644-656 M
c.13-23 H/634-644 M
d.35-40 H/656-661 M
e.41-61 H/661-680 M
Jawaban: C

9.Khalifah Utsman pernah difitnah mengusir seseorang yang sangat zuhud, yaitu….
a. Mu’awiyyah bin Abi Sufyan
b. Abu Dzar al-Ghifari
c. Zubair bin Awwam
d. Thalhah bin Ubaidillah
e. Ibnu Mas’ud
Jawaban: B

10.Umar bin Khattab berjasa membuat penanggalan yang dipakai sampai sekarang. penanggalan tersebut adalah….
a. Masehi
b. Hijriah
c. Romawi
d. Imlek
e. jawa
Jawaban: B

11.Sifat mulia Ali bin Abi Thalib yang sangat menonjol adalah….
a. pemikir
b. tabah
c. pembangkang
d. dermawan
e. pemberani
Jawaban: E

12.Berikut ini yang bukan merupakan perubahan pada penduduk Mekah setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah….
a.penduduk Mekkah berani masuk Islam secara terang-terangan
b.kaum muslimin berani melaksanakan salat di rumah masing-masing
c.islam menjadi semakin kuat
d.islam menjadi agama yang keras karena Umar adalah orang yang sangat keras
e.kaum Quraisy banyak yang masuk Islam
Jawaban: D

13.Alasan Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid dari panglima perang adalah….
a. Umar tidak menyukai Khalid bin Walid
b. Khalid bin Walid adalah orang yang lemah
c. Khalid bin Walid tidak bisa berperang
d. Umar tidak mempercayai Khalid bin Walid
e. Umar mengkhawatirkan sikap khalid bin walid yang terlampau keras
Jawaban: E

14.Khalifah Usman memerintah pada tahun….
a. 11-13 H/632-634 M
b. 41-61 H/661-680 M
c. 13-23 H/634-644 M
d. 35-40 H/656-661 M
e. 23-35 H/644-656 M
Jawaban: E

15.Nama Khalifah di bawah ini yang berasal dari Bani umayyah adalah….
a. Umar bin Khattab
b. Abu Bakar
c. Utsman bin Affan
d. Abdurrahman bin Auf
e. Ali bin Abi Thalib
Jawaban: C

16.Orang yang paling tabah ketika Rasuluuah SAW wafat adalah….
a. Ali bin Abi Thalib
b. Umar bin Khattab
c. Abu Bakar as-Shiddiq
d. Aisyah
e. Fatimah
Jawaban: C

17.Hal yang menyebabkan Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzunnurain adalah….
a. mempunyai dua istri yang cantik
b. mempunyai dua rumah yang besar
c. pernah dinikahkan dengan dua orang putri Rasulullah SAW
d. kedua matanya selalu bersinar tajam
e. mempunyai sebuah pedang yang bermata dua
Answer: C

18.Dalam sejarah dicatat bahwa peristiwa perundingan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan dilakukan di sebuah tempat bernama….
a. Darul Arqam
b. Baitul Arqam
c. Daumatul jandal
d. Safa
e. Majelis Tahkim
Jawaban: C

19.Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri rasulullah SAW yang bernama….
a. Fatimah
b. Ruqayah
c. Ummu Kultsum
d. Zainab
e. Aisyah
Jawaban: A

20.Kebijakan Khalifah Abu Bakar yang pertama adalah melanjutkan pengiriman pasukan yang akan berperang ke Gassan yang dikepalai oleh….
a. zaid bin Tsabit
b. Usamah bin Zaid
c. Zaid bin harits
d. Umayyah bin Abi Sufyan
e. Abdullah bin Umar
Jawaban : B

Itulah Contoh Soal Pilihan Ganda SKI Kelas 10 Semester 2.

Itulah dia pembahasan dan Contoh Soal Pilihan Ganda SKI Kelas 10 Semester 2. Semoga bermanfaat untuk adik – adik semua. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar Gudangjawaban.com.

  Contoh Soal Pilihan Ganda Aqidah Akhlak Kelas 10

Leave a Comment